ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Ngày hiệu lực: 15/11/2017

Cảm ơn bạn đăng ký và sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Surbee.io (gọi tắt là “Dịch vụ”). Tài liệu này ghi chi tiết các điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ và cách sử dụng Surbee.io.

Bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ bằng việc chọn nút chấp nhận Điều khoản sử dụng hoặc bằng việc sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn thay mặt cho một tổ chức để sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản sử dụng Dịch vụ thay cho tổ chức đó và bạn được uỷ thác để thực hiện việc này.

1. Tài khoản và quản lý tài khoản

2. Nội dung của Người tạo khảo sát

3. Nội dung của Người trả lời khảo sát

Người trả lời khảo sát (gọi tắt là “Người trả lời”) là người chấp nhận trả lời khảo sát trên Surbee.io. Nếu bạn là Người trả lời, bạn hiểu rõ và đồng ý các điều khoản sau đây:

4. Quy định khác về nội dung

5. Các khoản phí, thanh toán và rút tiền

A. Các khoản phí và thanh toán

B. Rút tiền từ tài khoản của bạn

6. Chấm dứt tài khoản và dịch vụ

A. Bạn chấm dứt tài khoản và Dịch vụ

B. Surbee.io chấm dứt tài khoản và dịch vụ

7. Thay đổi điều khoản sử dụng và dịch vụ

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản sử dụng trong tài liệu này bất cứ lúc nào mà không cần sự đồng ý của bạn hay báo trước cho bạn. Phiên bản mới nhất được đăng trên website Surbee.io và trên ứng dụng di động.

Dịch vụ được liên tục chỉnh sửa, thêm mới, xoá, hoặc cải tiến. Việc thay đổi này không cần phải thông báo trước cho bạn. Các chức năng trên Surbee.io và trên các ứng dụng di động có thể được chỉnh sửa, thêm mới, xoá, hoặc cải tiến mà không cần phải thông báo trước cho bạn.