CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày hiệu lực: 15/11/2017

Cảm ơn bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Surbee.io (gọi tắt là “Dịch vụ”). Tài liệu này mô tả chính sách bảo mật của Surbee.io và giải thích cách Surbee.io xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn.

Các Dịch vụ của Surbee.io được sử dụng bởi những Người tạo khảo sát (“Người tạo khảo sát” hay “Người khảo sát”, những người tạo ra khảo sát) và những Người trả lời khảo sát (“Người trả lời khảo sát” hay “Người trả lời”, những người trả lời các khảo sát hoặc người dùng khảo sát đó để thu thập thông tin trực tiếp từ người khác). Thông tin mà Surbee.io nhận được từ Người tạo khảo sát và Người trả lời là khác nhau, vì vậy chúng tôi đã chia chính sách bảo mật này thành hai phần.

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHUNG

A. Surbee.io thu thập dữ liệu gì?

Surbee.io thu thập dữ liệu liên quan đến bạn từ nhiều nguồn khác nhau, được liệt kê bên dưới, thông qua trực tiếp và gián tiếp.

Dữ liệu được thu thập trực tiếp từ bạn bao gồm:

B. Surbee.io sử dụng dữ liệu thu thập được như thế nào?

C. Các chính sách khác

2. CHÍNH SÁCH CỤ THỂ ĐỐI VỚI NGƯỜI TẠO KHẢO SÁT

3. CHÍNH SÁCH CỤ THỂ ĐỐI VỚI NGƯỜI TRẢ LỜI KHẢO SÁT