Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm

Surbee.io cho phép giáo viên tạo bài kiểm tra trắc nghiệm và Surbee.io tự động chấm điểm mỗi bài kiểm tra. Học sinh, sinh viên hay học viên làm bài kiểm tra trên di động (Surbee App) hoặc trên Web.

Bài kiểm tra nên có các câu hỏi để xác định Học sinh, sinh viên hay học viên (gọi tắt là Người trả lời) và các câu hỏi kiểm tra.

Câu hỏi kiểm tra là câu hỏi có chọn lựa đúng/sai và có chấm điểm khi trả lời câu hỏi. Surbee tự động chấm điểm và tính điểm tổng cho mỗi trả lời trong báo cáo. Bạn tải báo cáo để nhận được điểm số cho mỗi trả lời.

Surbee hỗ trợ hai loại câu hỏi kiểm tra: một chọn lựa (một câu trả lời đúng) và nhiều chọn lựa (một hoặc nhiều câu trả lời đúng). Điểm mặc định của câu trả lời đúng là 1 và câu trả lời sai là 0. Đối với câu hỏi kiểm tra có nhiều chọn lựa, bạn có thể cho điểm âm với chọn lựa sai (chọn câu trả lời sai sẽ bị trừ điểm).

Các bước tạo bài kiểm tra trắc nghiệm

 • Ấn vào nút Tạo khảo sát trong màn hình dashboard sau khi đăng nhập.
 • Nhập vào Tên khảo sátMô tả. Các thông tin này sẽ được hiển thị cho Người trả lời.
 • Thêm các câu hỏi để Người trả lời nhập vào tên, mã số học sinh/sinh viên/học viên.
 • Chọn Thêm câu hỏi Kiểm tra (Một chọn lựa) để thêm câu hỏi kiểm tra.
 • Nhập vào câu hỏi và câu trả lời.
 • Chọn câu trả lời đúng và điểm nhận được cho câu trả lời đúng và sai. Ví dụ, câu trả lời đúng là "Châu Á" và nếu Người trả lời đúng thì 2 điểm và sai thì được 0 điểm, như trong hình dưới.
 • Câu hỏi trắc nghiệm một chọn lựa
 • Chọn Thêm câu hỏiKiểm tra (Nhiều chọn lựa) để thêm câu hỏi kiểm tra nhiều chọn lựa. Câu hỏi kiểm tra loại này có một hoặc nhiều câu trả lời đúng.
 • Chọn câu trả lời đúng và điểm số cho câu trả lời. Trong hình dưới, "Châu Á" và "Châu Âu" là hai câu trả lời đúng, mỗi câu tương ứng với 2 điểm, và ba câu trả lời sai, mỗi câu ứng với -1 điểm (nếu Người trả lời chọn các câu hỏi này thì bị trừ điểm)
 • Câu hỏi trắc nghiệm nhiều chọn lựa
 • Chọn Lưu để lưu câu hỏi.

Sau khi lưu, bạn có thể tiến hành cài đặt và cho phép trả lời kiểm tra. Bạn có thể cho phép Người trả lời làm bài kiểm tra này chỉ trên trên di động (Android và iOS) hoặc cả trên app di động và Web. Xem Cài đặt và chạy khảo sát để biết thêm chi tiết.