Các loại câu hỏi khảo sát và kiểm tra

Surbee cho phép thiết kế khảo sát và bài tập kiểm tra sử dụng nhiều loại câu hỏi khác nhau. Bên dưới là liệt kê và mô tả các loại câu hỏi trên Surbee.

Một chọn lựa

Câu hỏi chỉ cho phép chọn một trong các chọn lựa có sẵn. Bạn cũng có thể yêu cầu Đáp viên (Người trả lời) nhập trả lời khác ngoài các chọn lựa đã có.

Câu hỏi 1 chọn lựa

Nhiều chọn lựa

Câu hỏi cho phép chọn một hoặc nhiều câu trả lời có sẵn. Bạn cũng có thể yêu cầu Đáp viên nhập trả lời khác ngoài các trả lời đã có.

Câu hỏi nhiều chọn lựa

Tương tự như câu hỏi Một chọn lựa, câu hỏi Danh sách chỉ cho phép chọn một trả lời trong danh sách các trả lời có sẵn (được hiển thị dưới dạng danh sách xổ xuống). Bạn cũng có thể yêu cầu Đáp viên nhập chọn lựa khác ngoài các trả lời đã có.

Câu hỏi danh sách

Nhập liệu một dòng

Câu hỏi có một dòng nhập liệu. Bạn có thể xác định Kiểu nhập là Mặc định (không có ràng buộc), Số, Email, hoặc Điện thoại. Trên di động, Bàn phím sẽ hiển thị tương ứng với iểu nhập giúp nhập liệu dễ dàng hơn và giảm lỗi khi nhập liệu.

Câu hỏi nhập 1 dòng

Nhập liệu nhiều dòng

Câu hỏi cho phép nhập nhiều dòng văn bản, thường cho văn bản dài hơn 1 dòng.

Câu hỏi nhập liệu nhiều dòng

Hình ảnh

Câu hỏi yêu cầu Đáp viên nhập vào hình ảnh. Bạn có thể yêu cầu chụp hình hay lấy hình từ album đã có sẵn.

Câu hỏi hình ảnh

Tọa độ GPS

Là câu hỏi lấy vị trí GPS của Đáp viên. Câu hỏi GPS rất hữu ích cho những khảo sát cần ghi nhận địa điểm. Ví dụ, bạn có thể dùng câu hỏi GPS để ghi nhận trả lời khảo sát các quán cafe ở khu vực Quận 1, TP. HCM. Đáp viên chỉ cần xác nhận vị trí GPS lấy từ máy di động của họ khi trả lời câu hỏi này.

Câu hỏi GPS chỉ chạy được trên thiết bị di động. Câu hỏi này sẽ bị bỏ qua nếu chạy khảo sát trên Web.

Câu hỏi vị trí GPS

Ngày tháng năm (thời gian)

Câu hỏi yêu cầu nhập vào ngày tháng năm hoặc thời gian (phút/giây).

Câu hỏi thời gian

Câu hỏi hỗn hợp (Nhóm câu hỏi)

Câu hỏi hỗn hợp là nhóm các câu hỏi thuộc nhiều loại khác nhau. Bạn có thể thêm câu hỏi khác vào câu hỏi hỗn hợp. Thường các câu hỏi trong một nhóm liên quan với nhau và có cùng chủ đề hay mục đích nào đó.

Câu hỏi hỗn hợp

Đánh giá sao

Câu hỏi yêu cầu đánh giá cho điểm sao.

Câu hỏi đánh giá sao

Thanh kéo

Câu hỏi yêu cầu đánh giá qua các giá trị trên thanh kéo.

Câu hỏi thanh kéo

Ma trận

Câu hỏi ma trận là loại câu hỏi có cột và dòng. Mỗi dòng được xem là một câu hỏi và mỗi cột là một trả lời. Surbee cho phép thiết kế câu hỏi ma trận với 4 dạng: một chọn lựa, nhiều chọn lựa, nhiều ô nhập và một ô nhập.

  • Một chọn lựa: Đáp viên chỉ chọn được một trả lời (cột) cho mỗi dòng.
  • Nhiều chọn lựa: chọn một hoặc nhiều trả lời (cột) cho mỗi dòng.
  • Nhiều ô nhập: Đáp viên có thể nhập dữ liệu cho mỗi dòng/cột.
  • Một ô nhập: với mỗi dòng, Đáp viên chỉ được nhập dữ liệu cho một cột (thay vì nhiều cột như Nhiều ô nhập).
Câu hỏi ma trận

Câu hỏi kiểm tra

Câu hỏi kiểm tra là câu hỏi có chọn lựa đúng/sai và có chấm điểm khi trả lời câu hỏi. Surbee tự động chấm điểm và tính điểm tổng cho mỗi trả lời trong báo cáo. Bạn tải báo cáo để nhận được điểm số cho mỗi trả lời.

Câu hỏi này phù hợp với các bài kiểm tra trắc nghiệm. Chức năng này của Surbee giúp giảm thời gian chấm điểm cho giáo viên.

Surbee hỗ trợ hai loại câu hỏi kiểm tra: một chọn lựa (một câu trả lời đúng) và nhiều chọn lựa (một hoặc nhiều câu trả lời đúng).

Đối với câu hỏi kiểm tra có nhiều chọn lựa, bạn có thể cho điểm âm với chọn lựa sai (chọn câu trả lời sai sẽ bị trừ điểm).

Kiểm tra một chọn lựa

Câu hỏi này chỉ cho phép cọn một câu trả lời đúng. Thông thường điểm của câu trả lời đúng là 1 và câu trả lời sai là 0. Điểm số không có giá trị âm (trả lời đúng nhận được điểm và sai thì không).

Kiểm tra nhiều chọn lựa

Câu hỏi này cho phép chọn một hoặc nhiều câu trả lời đúng. Điểm mặc định của câu trả lời đúng là 1 và câu trả lời sai là 0. Bạn có thể chọn điểm âm cho câu trả lời sai (tương ứng với việc trừ điểm) và điểm lớn hơn 1 cho câu trả lời đúng.