Tạo khảo sát

Để tạo khảo sát trên Surbee.io, bạn cần đăng ký và xác nhận tài khoản Người khảo sát (hoặc đăng nhập nếu bạn đã đăng ký).

Các bước tạo khảo sát

 • Ấn vào nút Tạo khảo sát trong màn hình dashboard sau khi đăng nhập.
 • Nhập vào Tên khảo sátMô tả. Các thông tin này sẽ được hiển thị cho Đáp viên (Người trả lời).
 • Ấn vào nút Sửa trong phần Mô tảGiới thiệu để chỉnh sửa thông tin Tên khảo sát, Mô tảGiới thiệu.
 • Ấn vào Thêm câu hỏi và chọn câu hỏi để thêm vào trang hiện tại. Xem các loại câu hỏi.
 • Chọn Thêm trang nếu khảo sát của bạn có nhiều hơn 1 trang.
 • Chọn Copy trang để sao chép nội dung của trang hiện tại và tạo trang mới.
 • Chọn Xoá trang nếu bạn muốn xoá trang hiện tại. Bạn không thể xoá trang nếu khảo sát chỉ có 1 trang.
 • Chọn nút rẽ nhánh ở cuối trang nếu khảo sát của bạn có từ 3 trang trở lên. Rẽ nhánh được thực hiện khi Người trả lời hoàn thành trang, và trang đích sẽ được hiển thị tiếp theo.

Thêm câu hỏi chọn lựa

Đối với câu hỏi chọn lựa, Đáp viên sẽ chọn một hoặc nhiều trả lời bạn cho sẵn.

 • Chọn Thêm câu hỏi và chọn một trong ba loại câu hỏi chọn lựa để thêm.
 • Nhập vào tiêu đều câu hỏi và các câu trả lời.
 • Chọn Trả lời khác nếu bạn cho phép Đáp viên nhập chọn lựa khác ngoài các chọn lựa có sẵn. Nhập tiêu đề cho chọn lựa này.
 • Ấn vào Thêm câu trả lời để thêm câu trả lời.
 • Ấn vào Nhiều câu trả lời nếu bạn muốn nhập nhiều câu trả lời cùng lúc. Mỗi trả lời trên một dòng. Bạn cũng có thể chép các câu trả lời từ tài liệu khác vào đây.
 • Đối với loại câu hỏi Một chọn lựa hoặc Danh sách, bạn có thể chọn rẽ nhánh bằng cách ấn vào nút rẽ nhánh và chọn trang đích.
 • Chọn Câu hỏi bắt buộc nếu câu hỏi bắt buộc phải có câu trả lời. Đáp viên sẽ được nhắc để không bỏ qua câu hỏi bắt buộc.
 • Chọn Lưu để lưu câu hỏi.

Thêm câu hỏi GPS

Câu hỏi GPS rất hữu ích cho những khảo sát cần ghi nhận địa điểm của Đáp viên. Ví dụ, bạn có thể dùng câu hỏi GPS để ghi nhận trả lời khảo sát các quán cafe ở khu vực Quận 1, TP. HCM. Đáp viên chỉ cần xác nhận vị trí GPS lấy từ máy di động của họ khi trả lời câu hỏi này.

 • Chọn Thêm câu hỏiToạ độ GPS để thêm câu hỏi GPS.
 • Nhập vào tiêu đề câu hỏi.
 • Chọn Lưu để lưu.

Ghi chú: Câu hỏi GPS chỉ chạy được trên thiết bị di động. Nếu thêm câu hỏi này khảo sát sẽ không cho phép chạy trên Web.

Thêm câu hỏi hỗn hợp

Câu hỏi hỗn hợp là nhóm các câu hỏi thuộc nhiều loại khác nhau. Thường các câu hỏi trong một nhóm liên quan với nhau và có cùng chủ đề hay mục đích nào đó.

 • Chọn Thêm câu hỏiNhóm câu hỏi để thêm câu hỏi hỗn hợp.
 • Nhập vào tiêu đề cho câu hỏi hỗn hợp.
 • Nhập vào chi tiết các câu hỏi trong nhóm.
 • Chọn Thêm câu hỏi để thêm câu hỏi vào nhóm.
 • Chọn Lưu để lưu câu hỏi.

Thêm câu hỏi ma trận

Câu hỏi ma trận là loại câu hỏi có cột và dòng. Mỗi dòng được xem là một câu hỏi và mỗi cột là một trả lời. Surbee cho phép thiết kế câu hỏi ma trận có 4 dạng: một chọn lựa, nhiều chọn lựa, nhiều ô nhập và một ô nhập.

 • Một chọn lựa: Đáp viên chỉ chọn được một trả lời (cột) cho mỗi dòng.
 • Nhiều chọn lựa: chọn một hoặc nhiều trả lời (cột) cho mỗi dòng.
 • Nhiều ô nhập: Đáp viên có thể nhập dữ liệu cho mỗi dòng/cột.
 • Một ô nhập: với mỗi dòng, Đáp viên chỉ được nhập dữ liệu cho một cột (thay vì nhiều cột như Nhiều ô nhập).

Các bước thêm câu hỏi ma trận:

 • Chọn Thêm câu hỏiMa trận để thêm câu hỏi ma trận.
 • Nhập tiêu đề câu hỏi, tiêu đề dòng và cột. Câu hỏi ma trận có ít nhất 1 dòng và 2 cột.
 • Chọn dạng ma trận Một chọn lựa, Nhiều chọn lựa, Nhiều ô nhập hoặc Một ô nhập.
 • Nếu Nhiều ô nhập hoặc Một ô nhập được chọn, bạn có thể chọn Kiểu nhập là Mặc định, Số, Email, hoặc Điện thoại. Trên di động, Bàn phím sẽ hiển thị tương ứng với kiểu nhập giúp nhập liệu dễ dàng hơn và giảm lỗi.
 • Chọn Lưu để lưu.

Thêm câu hỏi kiểm tra

Câu hỏi kiểm tra là câu hỏi có chọn lựa đúng/sai và có chấm điểm khi trả lời câu hỏi. Surbee tự động chấm điểm và tính điểm tổng cho mỗi trả lời trong báo cáo. Bạn tải báo cáo để nhận được điểm số cho mỗi trả lời.

Câu hỏi này phù hợp với các bài kiểm tra trắc nghiệm. Chức năng này của Surbee giúp giảm thời gian chấm điểm cho giáo viên.

Surbee hỗ trợ hai loại câu hỏi kiểm tra: một chọn lựa (một câu trả lời đúng) và nhiều chọn lựa (một hoặc nhiều câu trả lời đúng). Điểm mặc định của câu trả lời đúng là 1 và câu trả lời sai là 0. Đối với câu hỏi kiểm tra có nhiều chọn lựa, bạn có thể cho điểm âm với chọn lựa sai (chọn câu trả lời sai sẽ bị trừ điểm).

Các bước thêm câu hỏi kiểm tra:

 • Chọn Thêm câu hỏiKiểm tra (Một chọn lựa hoặc Nhiều chọn lựa) để thêm câu hỏi kiểm tra.
 • Nhập vào câu hỏi và câu trả lời.
 • Chọn câu trả lời đúng.
 • Nhập vào điểm tương ứng với mỗi câu trả lời đúng và sai.
 • Chọn Lưu để lưu câu hỏi.

Chia sẻ khảo sát

Khi thiết kế khảo sát, bạn có thể chia sẻ khảo sát với đồng nghiệp để cùng cộng tác trên khảo sát. Người được chia sẻ phải tạo tài khoản trên Surbee và có toàn quyền trên khảo sát được chia sẻ (chỉnh sửa, xem kết quả và tải kết quả khảo sát).

Bạn có thể chia sẻ khảo sát trong quá trình thiết kế và chạy khảo sát:

 • Trong màn hình thiết kế khảo sát, chọn nút Chia sẻ.
  • Đối với khảo sát đang chạy, trong màn hình xem kết quả, chọn tab Chia sẻ.
 • Nhập vào địa chỉ email của người được chia sẻ.
 • Ấn vào nút Gửi để chia sẻ.
 • Trong màn hình chia sẻ, danh sách những người được chia sẻ được hiển thị nếu bạn đã chia sẻ khảo sát. Bạn có thể xoá người được chia sẻ khỏi danh sách.