Xem và tải kết quả khảo sát

Sau khi Cài đặt và chạy khảo sát, bạn có thể xem thống kê số khảo sát, báo cáo chi tiết, các câu trả lời và tải kết quả khảo sát.

Thống kê số khảo sát

Biểu đồ hiển thị số khảo sát trong 10 ngày gần nhất. Để xem thống kê số khảo sát, ở màn hình chính (dashboard) sau khi đăng nhập, nhấn vào tên của khảo sát đang chạy, màn hình thống kê sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Thống kê số khảo sát
Nếu cần khảo sát với số lượng lớn, bạn có thể tham khảo các gói khảo sát của Surbee

Báo cáo chi tiết

Mỗi câu hỏi trong khảo sát sẽ được tổng hợp câu trả lời và hiển thị dưới dạn biểu đồ. Để xem báo cáo, ở màn hình chính (dashboard) sau khi đăng nhập, nhấn vào tên của khảo sát đang chạy, chọn tab Chi tiết, màn hình báo cáo hiển thị như hình bên dưới:

Báo cáo chi tiết

Xem câu trả lời

Bạn có thể xem danh sách và chi tiết của các câu trả lời. Để xem báo cáo, ở màn hình chính (dashboard) sau khi đăng nhập, nhấn vào tên của khảo sát đang chạy, chọn tab Trả lời, màn hình báo cáo hiển thị như hình bên dưới:

Xem câu trả lời

Tải kết quả khảo sát

Bạn có thể tải về các câu trả lời ở dạng csv, mỗi dòng là một câu trả lời. Để tải kết quả, ở màn hình thống kê số khảo sát, ấn nào nút Tải về (csv). Dữ liệu tải về có thể phân tích bằng Excel, SPSS, R, v.v...