Cài đặt và chạy khảo sát

Sau khi hoàn thành việc Tạo khảo sát, bạn tiến hành cài đặt và chạy khảo sát. Quá trình được thực hiện qua các bước sau:

 • Trong màn hình Thiết kế khảo sát, chọn Tiếp tục (bên dưới màn hình) hoặc Cài đặt (tab trên đầu màn hình). Màn hình cài đặt được hiển thị như bên dưới: Cài đặt khảo sát
 • Màn hình cài đặt hiển thị các thông tin sau:
  • Mã khảo sát: dùng để xác định khảo sát. Đáp viên nhập vào Mã khảo sát trên Surbee App để thực hiện trả lời.
  • Số khảo sát: số lượng trả lời tối đa mà bạn muốn thu thập.
  • Số khảo sát bởi một người: số lượng trả lời một Đáp viên có thể thực hiện. Một Đáp viên có thể trả lời nhiều hơn 1 lần.
  • Thời gian chạy: ngày bắt đầu và ngày kết thúc khảo sát.
  • Cho phép làm offline: Surbee có chức năng cho phép Đáp viên thực hiện và lưu lại trả lời offline mà không cần vào Internet trong quá trình thực hiện khảo sát. Đáp viên có thể hoàn thành trả lời sau khi có Internet. Bạn có thể bật hay tắt chức năng này qua cài đặt.
  • Thêm câu hỏi kiểm tra: Nếu chức năng này được bật, hệ thống sẽ tự động thêm một câu hỏi kiểm tra vào khảo sát của bạn với mục đích kiểm tra và đánh giá mức độ tin cậy của trả lời. Nếu bạn Cho phép làm offline thì chức năng Thêm câu hỏi kiểm tra không có tác dụng.
  • Cho phép trả lời trên Web: Mặc định, Đáp viên trả lời khảo sát qua Surbee App. Nếu bạn cho phép trả lời trên Web, Đáp viên có thể trả lời khảo trên Web mà không cần cài Surbee App trên điện thoại di động. Tuy nhiên, nếu chức năng này được bật, các câu hỏi Chụp hình và GPS không được thực hiện. Do vậy, nếu khảo sát của bạn có các câu hỏi này, bạn nên tắt chức năng Cho phép trả lời trên Web.
 • Chọn Tiếp tục để xem lại cài đặt.
 • Chọn Chạy khảo sát để tiến hành chạy khảo sát.
 • Sau khi chạy khảo sát, bạn có thể chia sẻ khảo sát bằng cách gởi link khảo sát đến Đáp viên. Đáp viên chỉ cần click vào link khảo sát để thực hiện trả lời. Nếu khảo sát chỉ chạy trên Surbee App, Surbee sẽ tự động mở Surbee App và yêu cầu cài đặt app trên di động để trả lời khảo sát.